Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití Portálu Darmanie. cz

tento dokument upravuje podmínky užívání Portálu Darmanie.cz a představuje smluvní ujednání mezi Uživateli Portálu a Provozovatelem portálu Darmanie.cz, dále jen Obchodní podmínky.

Provozovatel portálu Darmanie.cz na straně jedné

Uživatel portálu Darmanie.cz uzavírají toto smluvní ujednání:

Provozovatel Portálu Darmanie. cz umožňuje tímto ujednáním registrovaným prodejcům a neregistrovaným i neregistrovaným kupujícím a ostatním uživatelům používat Portál Darmanie.cz za účelem zprostředkování prodeje a koupě výrobků popřípadě služeb, které jsou nabízené prostřednictvím serveru.

Portál Darmanie.cz je agregátor nabídek dárkového zboží, výstavní, obchodní a společenský prostor, který poskytuje webový prostor na adrese www.Darmanie.cz vybraným prodejcům a výrobcům vybraného dárkového zboží a poskytovatelům služeb s dárkovou tematikou. Vybraní prodejci zboží a poskytovatelé služeb s dárkovou tematikou zde mohou nabízet své zboží a služby. Provozovatel Darmanie.cz je ve   vztahu k prodejcům, registrovaným na Portálu Darmanie. cz zprostředkovatelem prodejů,   dále jen Portál.

Provozovatel Portálu je obchodní společnost Studio ROSS s.r.o. se sídlem Praha 4 - Podolí, Pravá 245/19, PSČ 147 00, IČ   26461374, spisová značka C 83794 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen Provozovatel.

Prodejce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná nabízet zboží nebo služby dle platného právního řádu ČR a registruje se za účelem prodeje nebo nabídky služeb na Portálu Darmanie.cz ve statutu Prodejce. Prodejce je k Provozovateli portálu, vzhledem k povaze smlouvy o zprostředkování ve vztahu zájemce, dále jen prodejce.

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodejcem smlouvu (kupní smlouva), jejímž předmětem je zboží, nabízené prostřednictvím Portálu, dále jen kupující.

Za kupujícího se považuje i osoba, která uzavírá prodejcem, resp. poskytovatelem služeb smlouvu, jejímž předmětem jsou služby, nabízené prostřednictví portálu (smlouva o poskytování služeb).

Uživatel Portálu je osoba, která vstupuje na Portál a užívá jeho obsah, dále jen uživatel.

II. Práva a povinnosti uživatelů      

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů Portálu Darmanie.cz při vstupu na Portál a dalším používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.

Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním obchodních podmínek, a zavazuje se jimi řídit a vyjadřuje s nimi, tímto konkludentním jednáním, souhlas.

Za uživatele Portálu Darmanie.cz se považují prodejci, kupující a osoby, které vstupují na portál a užívají portál Darmanie.cz.

Provozovatel Darmanie.cz na stránkách www. Darmanie.cz umožňuje vybraným   prodejcům, tj. fyzickým a právnickým osobám vystavovat zboží a služby za účelem nabídky třetím osobám, tedy kupujícím. Ve vztahu k prodejcům je tedy pouze zprostředkovatelem a registrací prodejce na portálu a vystavením zboží na portálu tak prodejce uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu s Provozovatelem.

Portál je webový prostor, prostřednictvím kterého kupující dostávají příležitost uzavírat s prodejci, registrovanými na Portálu Darmanie. cz, obchodní smlouvy na prodej zboží či zprostředkování služeb, nabízených prostřednictvím Portálu Darmanie.cz.

Registrace i vystavení zboží je zdarma. Prodejce se však zavazuje zaplatit Provozovateli Portálu smluvenou provizi za uzavření obchodu prostřednictvím Portálu, tzn. pokud Prodejce dostane příležitost uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb, které jsou vystavené na Portálu a takový obchod se realizuje, má povinnost zaplatit Provozovateli provizi za zprostředkování.

Provozovatel Darmanie.cz na stránce www. Darmanie.cz poskytuje prostor Portálu zájemcům, kteří tak mají možnost uzavřít s třetími osobami prostřednictvím Portálu kupní nebo zprostředkovatelskou smlouvu na dálku, podle platných předpisů českého právního řádu.

Provozovatel Portálu může znění těchto podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O těchto změnách informuje na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek uživatelé mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.

III. Použití Portálu Darmanie.cz

Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).

Provozovatel Portálu Darmanie.cz je zprostředkovatelem výše uvedených smluv (kupních nebo smluv o poskytnutí služeb) není účastníkem smluvních vztahů (právních vztahů) mezi prodejcem a kupujícím, vzniklých z uzavřených smluv, prostřednictvím Portálu.

Provozovatel Darmanie.cz tak nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z kupních, popřípadě smluv o poskytnutí služeb mezi prodávajícím a kupujícím ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě nebo v souvislosti s užíváním Portálu a smlouvami, uzavřenými prostřednictvím Portálu ani jiných právních vztahů vzniklých z uzavření smluv prostřednictvím Portálu.

Provozovatel pouze poskytuje Portál Darmanie.cz uživatelům, aby mohli uzavřít výše uvedené smlouvy nebo užívat obsah Portálu, sám není účastníkem těchto smluv a nenese tak odpovědnost za případnou závadnost obsahu  smluv či vzhledu materiálů nebo informací, zveřejňovaných uživateli na Portálu Darmanie.cz.

Provozovatel Darmanie.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu Darmanie.cz ani za případné nekalosoutežní jednání uživatele prostřednictvím Portálu Darmanie.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Provozovatel Portálu Darmanie.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.

Kupující vybírají zboží nebo služby od prodejců registrovaných na Portálu Darmanie.cz s vědomím, že Portál není prodejcem zboží ani služeb a je pouze zprostředkovatelem kupních nebo jiných smluv. Právní vztahy z těchto smluv tak vznikají pouze mezi prodejci a kupujícími. Provozovatel Darmanie.cz za prodávané zboží nebo služby nijak neodpovídá. Kupující bere na vědomí, že zboží, které vkládá do košíku, může pocházet od více prodávajících a zboží nebo služby, které objednává v jedné objednávce, nemusí být akceptováno celé a také nemusí být dodáno současně. Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících v sobě obsahuje také více než jeden poplatek za poštovné. Celková částka zboží a poštovného je vždy zobrazena při rekapitulaci objednávky. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky pouze informuje prodávající o zájmu nakoupit toto zboží, ale zboží bude zasláno až ve chvíli potvrzení objednávky na straně prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí pouze schválenou část objednávky, o všech těchto krocích je kupující nebo zájemce informován.

Vložením zboží do košíku na Portálu a dokončením objednávky dle příslušných kroků na Portálu vyjadřuje kupující vůli vybrané zboží nebo služby koupit, objednat se všemi právy a závazky vyplývajícími z příslušných právních předpisů ČR.

Kupující může v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů takové zboží koupené na dálku (internetový obchod) vrátit do 14 dnů od doručení prodávajícím.

Náklady na koupi zboží na dálku (např. náklady na internetové připojení, telefonické dotazy apod.) hradí kupující.

Kupující neplatí žádný poplatek nebo provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Zboží platí přímo prodejci a to předem na účet prodávajícího, dobírkou nebo jinak v souladu se svým výběrem dle platebních podmínek prodejce.

Prodejce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná nabízet zboží nebo služby dle platného právního řádu ČR. Prodejce se za účelem prodeje nebo nabídky služeb registruje na Portálu Darmanie.cz ve statutu prodejce. Za tímto účelem je povinen úplně a správně vyplnit povinné údaje a udržovat je v aktuálním stavu. Za správnost těchto údajů odpovídá prodejce. Prodejce též sám vyplní svůj profil a může též stanovit své obchodní podmínky, které uveřejní na svém profilu, za obsah těchto údajů také sám odpovídá. Pokud obchodní podmínky sám nestanoví, platí ustanovení o koupi na dálku dle těchto Obchodních podmínek a příslušných ustanovení obchodního a občanského zákoníku, dle platných právních předpisů ČR.

Prodejce není oprávněn na svém profilu uveřejňovat přímý kontakt na sebe, zejména svůj email, své www. stránky ani odkazy na jiné www. stránky. To neplatí, pokud se prodejce zařadil do placeného režimu na Portálu, který prodejce opravňuje tyto údaje zveřejnit.

Prodejce může na Portálu vystavovat zboží a služby a nabízet je kupujícím. Při vkládání výrobků a služeb používá stanovené formuláře, které vyplní úplně a správně. Výrobky a služby řádně popíše a zařadí do příslušné kategorie, která výrobkům odpovídá. K vloženým fotografiím musí mít autorská práva a za případné porušení autorských práv odpovídá prodejce. Fotografie nabízeného zboží musí být kvalitní bez nápisů a vodoznaků. Provozovatel je oprávněn fotografie, která tato kriteria nesplňují, vyřadit. Provozovatel Portálu je oprávněn zařadit zboží podle uvážení i do jiných kategorií, popřípadě je přeřadit, dále je oprávněn upravit název zboží popř. fotografii, tak aby bylo lépe prodejné pro kupující. K těmto úkonům dává prodejce provozovateli souhlas.

Veškeré prodejcem uváděné ceny jsou cenami včetně DPH. Tyto ceny jsou vždy konečné.

Prodejce je povinen uvést vždy plnou cenu výrobku a za tuto cenu výrobek nabízet.

Na Portálu je zakázáno nabízet a prodávat zejména zboží nebo služby, které nesouvisí s dárkovým zaměřením Portálu, a které jsou v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy nebo Obchodními podmínkami, a dále zboží nebo služby související se zbraněmi, drogami, léky, zákonem zakázanými látkami, výrobky obsahující toxické látky, pesticidy, insekticidy, umělými hnojivy, pornografií nebo erotikou. Seznam výrobků nebo služeb může být Provozovatelem upřesněn na Portálu a bez dalšího měněn. Toto zboží je Provozovatel oprávněn okamžitě vymazat bez dalšího upozornění.

Za splnění podmínek, tedy při realizaci kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb, realizované prostřednictvím Portálu je prodejce povinen zaplatit provozovateli Portálu provizi za zprostředkování obchodu. Výše provize je 15% z konečné ceny výrobku bez poštovného. Provizi za zprostředkování je povinen prodejce zaplatit provozovateli po potvrzení objednávky na základě měsíčního vyúčtování.

Minimální provize činí 1,-Kč a týká se položek s cenou do 10,- Kč.

Provize se připočítává k ceně, kterou si určil prodejce. Provozovatelem je cena výrobku automaticky o tuto provizi navýšena a kupující vidí konečnou částku.

Pokud kupující za objednávku nezaplatí a výrobek neobdrží nebo dojde ke zrušení uzavřené kupní smlouvy, musí prodejce tuto skutečnost provozovateli ohlásit a uhrazená provize mu bude odečtena v nejbližším možném měsíci formou slevy z následných provizí.

Provize bude provozovateli zaplacena prodejcem do 14ti dnů ode dne vyúčtování měsíčního objemu prodeje (součet všech provizí z prodejů, uskutečněných za kalendářní měsíc). Vyúčtování se uzavírá ke každému poslednímu dni v měsíci. Vyúčtování provádí provozovatel do 5. pracovních dnů od ukončení kalendářního měsíce.

Uvedenou částku provize převede prodejce na účet provozovatele dle splatnosti konkrétní faktury.

Pokud je prodejce v prodlení se zaplacení provizí je to důvodem pro okamžité zrušení registrace na Portálu, tím nejsou dotčena jiná práva provozovatele serveru.

Kliknutím na některé odkazy na Portálu Darmanie.cz může dojít k opuštění Portálu Darmanie.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Provozovatel Darmanie.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele na Portál Darmanie.cz, pokud porušuje smluvené podmínky nebo se chová v rozporu s právním řádem ČR. Provozovatel Darmanie.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživatele na Portál Darmanie.cz i bez udání důvodů.

Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Darmanie.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Portálem Darmanie.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze smluv uzavíraných prostřednictvím Portálu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Portál o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů může Darmanie.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Portálu Darmanie.cz   odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Provozovatele uvedeného v těchto Obchodních podmínkách.

V případě, že by se uživatel domníval, že Provozovatel   provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení a požadovat, a odstranění případného závadného stavu.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací, souvisejících se službami Portálu na elektronickou adresu uživatele uvedenou v při registraci, a popřípadě informacemi souvisejícími se smlouvami, uzavřenými prostřednictvím Portálu Darmanie.cz případnými obchodními sděleními Provozovatele. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

V. Autorská práva

Provozovatel Portálu Darmanie.cz je vlastníkem Portálu Darmanie.cz. Portál Darmanie.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a jako autorské dílo chráněn. Obsah Portálu nelze bez souhlasu Provozovatele Portálu uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva.

Vložením fotografií dává prodávající provozovateli práva a souhlas k užití fotografií vloženého zboží k propagačním účelům Portálu a to za účelem popularizace serveru. Uživatel souhlasí s tím, aby tyto fotografie používal Provozovatel na Portálu v banerech nebo jiných propagačních materiálech. Souhlasí také s tím, aby Portál postoupil fotografie třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým Portálům apod.) za účelem popularizace Portálu

VI. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel Portálu Darmanie.cz souhlasem těmito obchodními podmínkami a podmínkami užití prohlašuje a zaručuje, že:

a) je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli Darmanie.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

c) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Portálu Darmanie.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

a) užívat Portál Darmanie.cz v rozporu s těmito Podmínkami,

b) komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit Portál Darmanie.cz nebo ostatní uživatele,

c) získávat přihlašovací jména nebo hesla jiných uživatelů,

d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Darmanie.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Darmanie.cz,

Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

a) nebude používat Portál Darmanie.cz pokud by jeho použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Darmanie.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž u takových služeb nebo zboží je Prodejce na Portálu povinen zřetelně uvést, že toto zboží nebo služby smí užít nebo koupit jen osoba starší 18.let.

Provozovatel Portálu Darmanie.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Darmanie.cz ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Darmanie.cz. Darmanie.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Darmanie.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu Darmanie.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Darmanie.cz počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

Kliknutím na některé odkazy na Portálu Darmanie.cz může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Provozovatel Portálu Darmanie.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Darmanie.cz

Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Darmanie.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu Darmanie.cz třetím osobám.

 

 VII. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Darmanie.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Darmanie.cz realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 4. 1. 2014

V Praze dne 4.1.2014

 

 

 

 

 

 

 
Přihlášení


Pamatovat si mě
Zapomněl(a) jsem heslo
×
×